Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO

dog-mat.pl

obowiązuje po 31.03.2015r.

stosuje się do umów zawartych od dnia 1.04.2015r.I. STRONY TRANSAKCJI

1. Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego dog-mat.pl jest:

DOG-MAT Okorowski Sp.J
80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 487 B
KRS: nr 76578 Sąd Rejonowy dla miasta Gdańska
NIP: 585-10-15-004
REGON 191030524

2. Nabywcą w sklepie internetowym dog-mat.pl może być:
• osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
• osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
• jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Nabywca może kontaktować się ze Sprzedawcą:
za pomocą e-maila: biuro@dog-mat.pl,
listownie na adres pocztowy Sprzedawcy,
telefonicznie - Biuro Obsługi Klienta: (58) 343 24 83 w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dog-mat.pl :składania zamówień na dostępne w sklepie towary, dostarczania zamówionych towarów, uiszczania przez Nabywcę należności za zakupiony towar, prawa Nabywcy do ochrony danych osobowych oraz sposobu odstąpienia od umowy, a także składania i rozpatrywania reklamacji.II. OFERTA SKLEPU

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie dog-mat.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Opisy oferowanych produktów zostały sporządzone w oparciu o informacje przekazane przez ich producentów. Wszystkie zdjęcia, opisy produktów oraz teksty informacyjne zamieszczone na stronie dog-mat.pl stanowią własność firmy DOG-MAT Okorowski Sp.J, są chronione prawem autorskim i jako takie nie mogą być wykorzystywane i kopiowane.
3. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są cenami brutto. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez uprzedzenia. Nabywcę obowiązują ceny produktów uwidocznione w sklepie internetowym dog-mat.pl w momencie składania przez niego zamówienia.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu dog-mat.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zgodnie z art.71 KC propozycję zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu a sklep potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji ją akceptuje.
III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Nabywca ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.

2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
płatność przelewem - na rachunek bankowy Sprzedawcy
zamówienie realizowane jest niezwłocznie po wpływie pełnej kwoty należności na rachunek bankowy:

DOG-MAT Okorowski Sp.j
80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 487 B
Bank BNP Paribas 10 1600 1114 0004 0707 8067 9001
tytułem: prosimy podać numer zamówienia oraz nazwisko osoby zamawiającej, jeśli wpłata następuje z innego konta

płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.

płatność za pośrednictwem systemu szybkich przelewów elektronicznych Przelewy24.pl

płatność gotówką - możliwa wyłącznie przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie firmy


3. Nabywcę obowiązują ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego dog-mat.pl w momencie składania zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym dog-mat.pl oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.IV. KOSZTY DOSTAWY TOWARU

1. Koszt dostawy zamówionego towaru ponosi Nabywca. Wysokość kosztów zależy od kwoty zamówienia. Szczegółowe stawki, obowiązujące w momencie składania zamówienia znajdują się w zakładce » formy płatności  » koszt dostawy

2. W niektórych, dokładnie sprecyzowanych przypadkach, koszt dostawy w części lub w całości ponosi Sprzedawca. Informacje na ten temat znajdują się w zakładce » formy płatności  » koszt dostawy
V. ZAMAWIANIE TOWARU

1. Zamówienia w sklepie internetowym dog-mat.pl przyjmowane są przez całą dobę. Mogą je składać osoby, które wcześniej dokonały prawidłowej rejestracji na stronie sklepu. W wyniku rejestracji utworzone zostaje konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje dotyczące Nabywcy, niezbędne do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w Regulaminie. Świadczenie usług w ramach konta ma charakter bezterminowy. Nabywca ma prawo weryfikacji swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia ze zbioru danych osobowych.
2. Składanie zamówienia następuje przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
3. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub nieprawidłowych danych Nabywcy.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Nabywcą z powodu błędnie podanego adresu mailowego lub numeru telefonu, a także braku odpowiedzi na wysyłane przez dog-mat.pl prośby uzupełnienia danych niezbędnych do wysyłki, po upływie 5 dni roboczych od momentu jego złożenia zamówienie zostanie anulowane. W takiej sytuacji nabywca proszony jest o ponowne przesłanie zamówienia z prawidłowymi danymi adresowymi.
5. W przypadku wystąpienia problemu ze złożeniem zamówienia prosimy o zgłoszenie tego faktu e-mailem wysłanym na adres biuro@dog-mat.pl lub telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta: (58) 343 24 83 w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Pracownicy Biura służą pomocą w rozwiązaniu problemu i złożeniu zamówienia.VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Wypełnienie i przesłanie przez Nabywcę formularza zamówienia uznaje się jako złożenie Sprzedawcy oferty kupna określonego produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na warunkach podanych w jego opisie zamieszczonym na stronie  dog-mat.pl.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym dog-mat.pl oznacza akceptację przez Nabywcę zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu i zobowiązuje go do jego przestrzegania.
3. Potwierdzenie przez Sprzedawcę e-mailem przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o momencie zawarcia umowy.
4. W tym momencie zostaje uruchomiona procedura realizacji zamówienia. Dokonanie zmiany w zamówieniu jest możliwe tylko do momentu przekazania paczki z zamówionym towarem firmie kurierskiej.
5. Umowa zawarta pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w s dog-mat.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Nabywcę, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Nabywców w siedzibie firmy.
7. Oferta zakupu promocyjnego może być określona czasowo lub limitowana ograniczoną ilością przedmiotów oferowanych w promocji i dostępna do wyczerpania zapasów. Z tego powodu zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie przez Sprzedawcę poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
8. dog-mat.pl jest sklepem dla odbiorców biznesowych. Do każdej przesyłki dołączona jest standardowo, zgodnie z przepisami faktura VAT. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
10. W przypadku rezygnacji z zamówienia Nabywca powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą i powiadomić go o swojej decyzji. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia, które zostało już przekazane kurierowi.

 


VII. DOSTAWA TOWARÓW

1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym dog-mat.pl realizowane są na terytorium Polski. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia. Jeśli przesyłka ma być dostarczona pod inny adres, musi być on podany przy składaniu zamówienia. Jest możliwa wysyłka za granicę do wybranych krajów, ale w takim przypadku jej koszt każdorazowo jest uzgadniany indywidualnie.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W praktyce produkty zamówione do godz. 10-tej każdego dnia roboczego staramy się wysłać w tym samym dniu. Zamówienia złożone po godz. 10-tej realizowane są następnego dnia roboczego. Firma kurierska dostarcza je zwykle w ciągu 24-48 godzin. Warunkiem jednak dotrzymania w/w terminów jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie Sprzedającego, lub zamówienie towaru za pobraniem.
3. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
4. Przed pokwitowaniem odbioru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka nie została uszkodzona w transporcie, nie nosi śladów otwierania oraz czy dostarczone towary nie zostały uszkodzone. Kurier ma obowiązek tę czynność umożliwić. Odmowa przyjęcia wyraźnie uszkodzonej przesyłki i sporządzenie w obecności kuriera "Protokołu szkody" w znaczący sposób ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Zalecany sposób postępowania w takim przypadku opisany jest poniżej w punkcie Reklamacje.
5. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Nabywcy, a w szczególności w przypadku niemożności dostarczenia paczki z powodu podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, nieobecności odbiorcy albo osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, lub też nieuzasadnionej odmowy jej odebrania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).VIII. REKLAMACJE

A. Reklamowanie towarów zniszczonych w transporcie

1. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie została uszkodzona w transporcie. Kurier ma obowiązek mu tę czynność umożliwić. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, naruszenia zabezpieczających taśm firmowych, próby otwierania paczki, zamoczenia lub widocznych braków towaru Kupujący ma prawo:
* Odmówić odbioru przesyłki,
która za pośrednictwem firmy kurierskiej zostanie zwrócona do Sprzedawcy. Na dokumencie przewozowym należy napisać: "odmowa odbioru z powodu uszkodzenia przesyłki".
* Odebrać przesyłkę i w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość.
Przed pisemnym potwierdzeniem odbioru kurier nie może wydać paczki Odbiorcy. Odbiorca może jednak odbiór przesyłki pokwitować i poprosić kuriera, by uczestniczył w jej otwarciu i sprawdzeniu czy zawartość doszła w stanie nienaruszonym. W sytuacji gdyby kurier odmówił, należy go poinformować, iż w przypadku uszkodzenia bądź niezgodności będzie musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu uszkodzenia. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń kurier jest zobowiązany sporządzić protokół szkody, który powinien zawierać nazwy uszkodzonych produktów i szczegółowy opis rodzaju uszkodzeń. Protokół musi być czytelnie podpisany przez Kupującego i kuriera. Jeden egzemplarz otrzymuje Odbiorca, drugi zatrzymuje kurier.

2. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu uszkodzenia odebranej przesyłki prosimy o przesłanie e-mailem formularza reklamacyjnego ( dostępny tutaj ) oraz protokołu szkody sporządzonego przez kuriera, Przy rozpatrywaniu tego typu reklamacji bardzo pomocne są zdjęcia z widocznym uszkodzeniem produktu oraz zdjęcia opakowania zewnętrznego. Dołączenie ich do protokołu szkody pozwoli na przyspieszenie załatwiania reklamacji.

3. We wszystkich przypadkach prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z naszą firmą w celu ustalenia dalszego, najbardziej satysfakcjonującego Nabywcę postępowania. Sposób kontaktu opisany jest w pkt. I/3

B. Reklamowanie jakości towaru

1. dog-mat.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili wydania rzeczy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
2. dog-mat.pl dołoży wszelkich starań, by reklamację załatwić w jak najkrótszym czasie.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi, w formie wypełnionego formularza ( dostępny tutaj ) złożyć należy elektronicznie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w pkt. I/3 niniejszego Regulaminu.
3. Nabywca w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: obniżenia ceny towaru, usunięcia wady, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe lub w porównaniu z innym możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.
5. Nabywca może zostać proszony przez Sprzedawcę o odesłanie uszkodzonego produktu do magazynu Sprzedawcy, by umożliwić mu ocenę opisanego uszkodzenia. Koszt przesłania produktu ponosi Sprzedawca.
6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Nabywcy będącego konsumentem z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W każdym przypadku, gdy naprawa szkody wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
7. W przypadku uznania reklamacji sklep zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na pełnowartościowy, jeśli taki produkt jeszcze posiada, oraz dostarczenia go na własny koszt Kupującemu. Na życzenie Kupującego sklep może również obniżyć cenę produktu lub zwrócić równowartość reklamowanego towaru na wskazane konto bankowe. Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem sprzedaży: tel. 058 343 24 83 - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-ej do 16-tej, w celu ustalenia najbardziej satysfakcjonującego Nabywcę sposobu załatwienia reklamacji.
8. Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia, w którym Nabywca lub osoba przez niego upoważniona weszła w jego posiadanie.
9. Jeżeli Nabywca jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. Nabywca, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia wejścia Nabywcy w posiadanie towaru.
10. Nabywca przed podjęciem jakiegokolwiek działania jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o wystąpieniu wady produktu. Sprzedawca nie przyjmuje nieuzgodnionych z nim przesyłek z reklamowanym towarem odesłanych przez Nabywcę za pobraniem.

Uwaga!
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Nabywca będący konsumentem, który zawarł umowę kupna sprzedaży na odległość i dokonał zakupu w sklepie internetowym dog-mat.pl, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od momentu w którym on sam lub osoba przez niego wskazana weszła w posiadanie towaru.
2. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt.1 wymaga od Nabywcy złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sprecyzowanej formie ( formularz dostępny poniżej tekstu Regulaminu).
3. Nabywca może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy: wysłanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy na adres e-mail lub adres pocztowy Sprzedawcy
4. Wzór odstąpienia o umowy znajduje się na końcu regulaminu i jest udostępniony na stronie internetowej Sprzedawcy.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy Sprzedawca prześle na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania tego dokumentu.
6. Sprzedawca zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Nabywcy) w terminie czternastu dni od otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
10. Koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
11. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość Nabywcy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w szczególności w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, sprowadzona na zamówienie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz posiadająca określony termin ważności, ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu go do Odbiorcy.X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator wdrożył w dog-mat.pl „politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” oraz „instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Polityka Prywatności

2.Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. Do umów zawartych przed dniem 1 kwietnia 2015r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.
2. Sklep dog-mat.pl może zmienić Regulamin i uruchomić jego nową wersję. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w dog-mat.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
3. Klient przy pierwszym logowaniu w dog-mat.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z skle dog-mat.pl.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez dog-mat.pl, których nie da się rozstrzygnąć na drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego
 

.......................................
Miejscowość, data

Do:.................................................................................
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

.......................................................................................
Imię, nazwisko


.......................................................................................
Adres konsumenta
Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………...................................................................................................................... Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)
Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


................................................ ......................, dn. ......................................................................

................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta
..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………....................................
podpis konsumenta